Opcje widoku
Powiększ tekst
Powiększ tekst
Pomniejsz tekst
Pomniejsz tekst
Kontrast
Kontrast
Podkreślenie linków
Podkreślenie linków
Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności
Reset
Reset

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa w Pręgowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sppregowo.edupage.org/


Data publikacji strony internetowej: 18-04-2018
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26-01-2021.


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 848)


TREŚCI NIEDOSTĘPNE

  • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości,
  • zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych ani opisu tekstowego,
  • część plików nie jest dostępnych cyfrowo.

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Oświadczenie sporządzono dnia: 26.01.2021
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny


SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W ramach strony dostępne jest również menu wspomagające dostępność cyfrową, uruchamiane w pierwszej kolejności pod klawiszem tabulacji (Tabulator)


INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt mailowy (sp-pregowo@wp.pl) lub telefoniczny 58 682 72 16.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

83-050 Pręgowo, ul. prof. Bronisława Bukowskiego 3

Opis dostępności wejścia do budynku.
Istnieją dwa główne dostępne dla uczniów wejścia i cztery wejścia dostępne okazjonalnie. Dwa z nich zaopatrzono w rampę, podjazd dla niepełnosprawnych. Do pozostałych prowadzą tylko schody.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
W szkole istnieją 2 kondygnacje: parter z korytarzem prowadzącym do nowej części szkoły, oraz piętro na które prowadzą schody dwuetapowe. Piętro nie jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Sala gimnastyczna znajduję się na parterze i jest dostępna dla każdego.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Ze względu na ograniczone możliwości szkoła nie ma dostępnego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Data dodania: 2022-07-18 14:57:15
Ilość wyświetleń: 285

Dzieje chemii i przemysłu chemicznego biegną dalej naprzód! W tej dziedzinie nie ma ani stacji końcowej, ani stanu nasycenia, ani skrzepnięcia fali wielkiej ewolucji.

Eugeniusz Kwiatkowski
Gmina Kolbudy
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej
Biuletynu Informacji Publicznej